Formulár č 1

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

 

– Komu: GB products s.r.o. Haburská 21 Bratislava 821 01 Tel.č. +421905442889

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy

    na tento tovar* : .................................................................................................................

    o poskytnutí tejto služby* : .................................................................................................

– Dátum objednania/dátum prijatia* .....................................................................................

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..................................................................

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ....................................................................................

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*

    (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)                  ...........................................

 

 

– Dátum ......................................................................

 

 

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info